Ebonee Davis - Chromat Swim 2017

Shot by Erez Sabag